Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30

For dataansvarlige

 

Den dataansvarlige

Navn

Bredsten Lægehus

CVR-nummer

5555555555555

Adresse

Industriparken 4, 7182 Bredsten

Telefonnummer

75881888

E-mail adresse

 

Hjemmeside

www.75881888.dk

 

Behandlingen af personoplysninger

Behandlingens betegnelse

Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter

Formålene med behandlingen

Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.

 

 

 

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

 

Kategori:

Patienter

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene)

 

      Race eller etnisk oprindelse

☐  Politisk overbevisning

☐  Religiøs overbevisning

☐  Filosofisk overbevisning

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☒  Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.

 

Modtagere af personoplysningerne

Af nedenstående fremgår en samlet liste over modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som personoplysningerne overlades eller videregives til, systemer, typer af oplysninger og hjemmel

Formål

Modtager

System

Type oplysninger

Patientbehandling

Lægens leverandør af elektronisk journalsystem EG Clinea

 

Journalsystem

Helbredsoplysninger

 

PLSP A/S

Praksisleverandørernes serviceplatform

Helbredsoplysninger

MultiMed A/S (RefHost)

Henvisningshotellet

Henvisninger

Danish Medical Data Distribution

(DMDD)

WebReq & WebPatient

Bestilling af laboratorieprøver & opbevaring af borgerens spørgeskemasvar

DAK-E

Sundhedsmappen (Digitale Forløbsplaner)

Helbredsoplysninger

Offentlige myndigheder (regioner, kommuner)

Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder)

Helbredsoplysninger

Andre sundhedsaktører (speciallæger, privathospitaler mv)

Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder)

Helbredsoplysninger

Sundhedsdatastyrelsen

Det Fælles Medicinkort

Medicinoplysninger

Sundhedsdatastyrelsen

Det Danske Vaccinationsregister

Vaccinationer

Patienten selv i forbindelse med aktindsigt i helbredsoplysninger

Lægens journalsystem

Helbredsoplysninger

 

-

-

 

-

-

Forskning

Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)

Dansk Voksen Diabetes Database

Helbredsoplysninger

 

-

-

 

-

-

Administration og kvalitetsudvikling

Sundhedsdatastyrelsen

Statens elektroniske indberetningssystem (SEI)

Oplysninger om dødsfald

Sundhedsdatastyrelsen

DPSD2

Utilsigtede hændelser

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

STPS indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

(ifm. praksislukning)

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

STPS indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

(ifm. mulig inddragelse af kørekort)

Styrelsen for Patientsikkerhed/Patienterstatningen

Patienterstatningens indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

 

Regioner

Sygesikrings-og afregningssystemet

Ydelsesoplysninger

Forsikring og pension

DMDD (It-leverandør)

Helbredsoplysninger og attester

Politi og domstole

N/A

Helbredsoplysninger

Sociale myndigheder (fx kommune og Udbetaling Danmark)

EG Kommuneinformation A/S

Helbredsoplysninger og attester

Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

 

Virk.dk (e-blanket)

Helbredsoplysninger

Lægemiddelstyrelsen

 

Lægemiddelstyrelsens e-blanket

Bivirkninger ved medicin og vaccinationer

 

-

-

 

-

-

Netværkskommunikation

MedCom

Sundhedsdatanet

Helbredsoplysninger

VANS-leverandører

VANS-net

Helbredsoplysninger

Stofa

-

Alle kategorier af personoplysninger

Klinikadministration

Bluegaarden

 

Lønsystem

Oplysninger om løn

Lægens leverandør af system til klinikadministration EG clinea

 

Administrationssystem

HR-oplysninger inkl. CPR-nummer

Danske Regioner

Praksis- og afregningsportalen (sundhed.dk)

Praksisdeklarationer og tilmelding til yderregisteret

SKAT

MitVirk

Skatteoplysninger

 

 

 

Kommunen

MitVirk/NemRefusion

Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv.

NETS

NETS NemID portal

(Medarbejdersignatur)

Personoplysning

Revisor

N/A

Oplysninger om HR, løn og skat

 

-

-

 

-

-

 

Sletning af personoplysninger

 

Forventede tidsfrister for sletning af forskellige kategorier af oplysninger

Helbredsoplysninger indeholdt i patientjournaler

 

     

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed

Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering.  Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør.  Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.